Publications

Շաչար Ա., Բաուբեկ Ռ., Արդյո՞ք քաղաքացիությունը պետք է վաճառվի։ (անգլերեն)
Ayelet Shachar, Rainer Bauböck - Should Citizenship be for Sale?
PDF icon Ayelet Shachar, Rainer Bauböck - Should Citizenship be for Sale..pdf
Chudinovskikh Օ., Migration Data Needs and Availability in North and Central Asia.
PDF icon Chudinovskikh Օ. - Migration Data Needs and Availability in North and Central Asia..pdf
ILO - Migrant Remittances to Armenia: the potential for savings and economic investment and financial products to attract remittances
PDF icon ILO - Migrant Remittances to Armenia. the potential for savings and economic investment and financial products to attract remittances.pdf