ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ

ՄՄԿ - Միգրացիոն պրոֆիլներ․իրականացնելով գործընթացը: (անգլերեն)
IOM - Migration Profiles Making the most of the process.
PDF icon Migration Profiles Making the most of the process..pdf
ՄՄԿ, ԵԱՀԿ - Աշխատանքային միգրացիայի կառավարում: Վերապատրաստման մոդուլներ: (անգլերեն)
IOM & OSCE - Training Modules օn Labour Migration Management.
PDF icon Training Modules օn Labour Migration Management (Eng).pdf
ՀՀ ԱՍՀՆ, ՄՄԿ - Հայաստան վերադադարձած անձանց վերաինտեգրման ուղղորդման ուղեցույց:
PDF icon Referral Guide for Reintegration of Returnees in Armenia (Arm).pdf