ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սմիթ Պ., Քլիարի Ա., Ջոնես Մ., Ջոհնստոն Շ., Բրեմներ Պ., Բրոուն Ջ., Վիգգինս Ռ., Միգրանտների հետազզզոտման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները: (անգլերեն)
Smith P., Cleary A., Jones M., Johnston Sh., Bremner P., Brown J., Wiggins R. - A feasibility study for a survey of migrants.
PDF icon Smith P., Cleary A., Jones M., Johnston Sh., Bremner P., Brown J., Wiggins R. - A feasibility study for a survey of migrants..pdf
Գրոմցև Օ․, Տրանսազգային աշխատանքային միգրացիայի կարգավորման քաղաքական և իրավական ասպեկտները. Ռուսաստանի և երևմտյան Եվրոպայի երկրների համեմատական փորձը: (ռուսերեն)
PDF icon Громцев О. - Политические и правовые аспекты регулирования транснациональной трудовой миграции..pdf
Կուրեկովա Լ., Միգրացիայի տեսություններ: Հայեցակարգային վերլուծություն և էմպիրիկ փորձարկում՝ ԵՄ արևմուտք – արևելք հոսքերի համատեքստում: (անգլերեն)
Lucia Kurekova - Theories of migration. Conceptual review and empirical testing in the context of the EU East-West flows
PDF icon Lucia Kurekova - Theories of migration. Conceptual review and empirical testing in the context of the EU East-West flows.pdf