ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Զարգացող երկրներում միգրացիայի ուսումնասիրություն: (անգլերեն)
Papers of the East West Population Insitute No.71. - Surveys of Migration in Developing Countries.
PDF icon Papers of the East West Population Insitute No.71. - Surveys of Migration in Developing Countries.PDF
Տնային տնտեսությունների ուսումնասիրությունը զարգացող և կերպափոխվող երկրներում: (անգլերեն)
Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries.
PDF icon Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries..pdf
դե Լիվ Է․, Հոքս Ջ․, Դիլման Դ․, Ընտրանքային հետազոտության իրականացման միջազգային ձեռնարկ: (անգլերեն)
Edith D. de Leeuw, Joop J. Hox, Don A. Dillman - International Handbook of Survey Methodology.
PDF icon Edith D. de Leeuw, Joop J. Hox, Don A. Dillman - International Handbook of Survey Methodology (Eng).pdf