ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Գալստյան Մ. Վ. - Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային հայաստանի գյուղական բնակչության շրջանում:
Galstyan M. - Labour Migration of the Rural Population in Post-Soviet Armenia.
PDF icon Galstyan M. - Labour Migration of the Rural Population in Post-Soviet Armenia..pdf
Գալստյան Մ., Սոցիալական ցանցերը և Հայաստանից աշխատանքային միգրացիայի ձևավորման առանձնահատկությունները:
Galstyan M. - Social networks and the peculiarities of labour migration formation in Armenia. (in Armenian)
PDF icon Galstyan M. - Social networks and the peculiarities of labour migration formation in Armenia. (Arm).pdf
Բլոջետ Բերմեո Ս․, Լեբլանգ Դ․, Արտաքին շահեր: Օտարերկրյա օգնության տեղաբաշխման քաղաքական տնտեսությունը: (անգլերեն)
Blodgett Bermeo S., Leblang D. - Foreign Interests Immigration and the Political Economy of Foreign Aid Allocation.
PDF icon Blodgett Bermeo S., Leblang D. - Foreign Interests Immigration and the Political Economy of Foreign Aid Allocation. (Eng).pdf